BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  6 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Gốc > KINH NGHIỆM SƯ PHẠM > Bồi dưỡng chính trị >

  Câu 2 - Chính trị hè 2021 - H.O

  CÂU HỎI 2

  Đồng chí trình bày quan điểm, nhận thức của bản thân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về xác định mục tiêu cụ thể các giai đoạn: Đến 2025, đến 2030 và đến năm 2045; Về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nội dung định hướng Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

  TRẢ LỜI

  1. Quan điểm, nhận thức của bản thân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIvề xác định mục tiêu cụ thể các giai đoạn: Đến 2025, đến 2030 và đến năm 2045:

  Căn cứ vào bối cảnh, tình hình chung thế giới và trong nước, đặc biệt là những thành tựu to lớn, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Báo cáo chính trị cũng như các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu tổng quát phát triển đất nước là:

  - Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

  - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

  - Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  - Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta “trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

  Từ mục tiêu tổng quát đó, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu cụ thể:

  - Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

  - Đến năm 2030: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

  - Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.    

  Trên cơ sở mục tiêu tổng quátmục tiêu cụ thể, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030. Định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới kế tục nhất quán những quan điểm, chủ trương cốt lõi trong 12 định hướng tổng quát về các lĩnh vực của đời sống xã hội đã xác định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, nhưng có nhiều nhận thức mới về cách tiếp cận, mục đích và nội dung.

  Việc xác định mục tiêu như trên theo cách tiếp cận mới: Trình độ phát triển, trình độ công nghiệp và thu nhập bình quân đầu người. Đây là tổng hợp cách tiếp cận của Đảng ta trong 35 năm đổi mới và phù hợp với cách tiếp cận của thế giới.

  Có thể thấy, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt ra mục tiêu không phải chỉ cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 mà còn tầm nhìn tới 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước và chúng ta gọi đây là khát vọng phồn vinh dân tộc.

  2. Quan điểm, nhận thức của bản thân về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nội dung định hướng Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

  Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, yêu cầu mới đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”. Việc nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo, lĩnh vực quốc sách hàng đầu của đất nước, xuất phát từ tình hình thực tế của lĩnh vực này trong nhiệm kỳ vừa qua, như đánh giá trong Báo cáo chính trị: “Đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. 

  Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, sự tích lũy kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại, đòi hỏi không được chậm trễ trong việc đổi mới cách tiếp cận, nội dung, phương pháp trong giáo dục, đào tạo. Từ thực tiễn ấytạo đột phá là yêu cầu bức thiết, khách quan và hợp lý nhằm không chỉ bảo đảm những mục tiêu về giáo dục, mà còn là yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trọng dụng nhân tài.

  Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu mới, gắn liền khoa học - công nghệ với những vấn đề, đòi hỏi từ bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh, cụ thể hóa hơn yêu cầu mới cho phát triển khoa học - công nghệ; trong đó, chú trọng đến một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Văn kiện Đại hội XIII cũng xác định rõ hơn nội dung, mục tiêu của khoa học - công nghệ phục vụ cho yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo - một động lực hàng đầu, đáp ứng những yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

  Từ nhận thức đúng đắn các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nội dung định hướng Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bản thân càng không ngừng tự học, tự rèn, trang bị cho mình để có thể đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn.

  Tân Phú, ngày 5 tháng 8 năm 2021

  Hoàng Oanh                                                                                 


  Nhắn tin cho tác giả
  Thân Thị Hoàng Oanh @ 23:44 11/08/2021
  Số lượt xem: 223
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến