BẠN ĐẾN THĂM

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • VISITORS

  Flag Counter

  I LOVE YOU

  5 khách và 0 thành viên

  TÀI NGUYÊN WEB

  EM NGÀN NĂM

  ĐIỆU DÂN VŨ

  Xứng danh trường Hồ Văn Cường

  BIỂN NHỚ

  oanhsb

  Mai em đến

  Xin biển đừng êm dịu

  Thôi thì thầm

  giai điệu du dương…

  LỜI HAY

  iloveyou

  XEM GIỜ

  DU LỊCH VIỆT NAM

  Mẫu BBKT tài chính

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Hoàng Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:10' 25-04-2017
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HCM
  CĐCS:…………………………………
  Địa chỉ:………………………………..
  Điện thoại:……………………………
  -------**-------
  ỦY BAN KIỂM TRA

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  
  
  BIÊN BẢN KIỂM TRA QUỸ CÔNG ĐOÀN
  (Áp dụng cho CĐCS)
  Quý……. Năm 20…..

  Cuộc kiểm tra tiến hành lúc:……….ngày........tháng…...năm…..….

  I/.THÀNH PHẦN THAM DỰ:
  Số ủy viên tham dự/ Đoàn (tổ) kiểm tra: .…./……...., đạt tỷ lệ…….%

  Stt
  Họ và tên
  Chức vụ UBKT
  Chức vụ CQ hay CĐ
  
  01
  
  
  
  
  02
  
  
  
  
  03
  
  
  
  
  04
  
  
  
  
  05
  
  
  
  
  06
  
  
  
  
  07
  
  
  
  
  II/. SỐ LIỆU CƠ BẢN:
  - Tổng số lao động:………….Tổng số đoàn viên:…………Tỷ lệ………ĐV/SLĐ.
  - Tổng quỹ lương thực trả:…………………..Lương bình quận:……………/người/ tháng.
  - Thu bình quân đoàn phí: /người/tháng.
  III/. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUỸ CÔNG ĐOÀN:
  PHẦN THU:


  S Stt
   Phần thu
   Kế hoạch
   Quý này
  Luý kế
  (Số liêu tính từ đầu năm
  đến quý này)
  Tỉ lệ
  
  1
  Kinh phí CĐ
  
  
  
  
  
  2
  Đoàn phí
  
  
  
  
  
  3
  Thu khác
  
  
  
  
  
  4
  Kinh phí cấp trên cấp
  
  
  
  
  
  
  Cộng thu:
  
  
  
  
  
  
  Thừa quý trước mang sang
  
  
  
  ………………………...
  Tiền thừa cuối năm khác mang sang
  
  
  Tổng thu
  
  
  
  
  
  
  B. PHẦN CHI:

  S Stt
   Phần chi
   Kế hoạch
   Quý này
  Luý kế
  (Số liêu tính từ đầu năm
  đến quý này)
  
  
  1
  Chi lương cán bộ CĐ và phụ cấp cán bộ CĐ không chuyên trách.
  
  
  
  
  
  2
  Chi hành chánh
  
  
  
  
  
  3
  - Chi hoạt động phong trào; - Chi tham quan, DL; - Chi thăm hỏi, trợ cấp
  
  
  
  
  
  4
  Chi khác
  
  
  
  
  
  
  Cộng chi:
  
  
  
  
  
  
  Nộp kinh phí về CĐ cấp trên
  
  
  
  
  
  
  Nộp đoàn phí về CĐ cấp trên
  
  
  
  
  
  
  Tổng chi
  
  
  
  
  
  
  C. Thừa mang sang quý sau: (A-B)……………………………………….
  Phân tích tiền thừa:
  - Ngân hàng:………………………….
  - Tiền mặt:……………………………
  - Tạm ứng:…………………………....

  IV/.NHẬN XÉT:

  1. Về nghiệp vụ: (Chứng từ, sổ sách, biểu mẫu so với nguyên tắc tái chính)
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  2. Công tác quản lý sử dụng quỹ: (Thời gian báo cáo quyết toán, thực hiện trích nộp về cấp trên, đánh giá tình hình thu chi ưu khuyết điểm).
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  V. KẾT LUẬN:
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………

  VI/ KIẾN NGHỊ:
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………

  Biên bản kiểm tra đã được thông qua toàn thể thành viên tham dự kiểm tra.
  Cuộc kiểm tra kết thúc lúc:……. giờ…. cùng ngày.
  NGƯỞI LẬP BIÊN BẢN TM. BCH-CĐ………….. TM.UBKT-CĐ…………


  Ghi chú: Biên bản được lập thành 4 bản.
  Đ/c Chủ tịch 1 bản
  UBKT CĐ cấp trên trực tiếp 1 bản
  Nơi được kiểm tra 1 bản
  Lưu 1 bản

   
  Gửi ý kiến